As rezas dos 10 dias. De Yom Teruah até o Yom Kippur

תפילה בעשרת ימי הסליחות
מיום תרועה עד יום הכיפורים

Uma Oração para os Dez Dias de Perdão –  De Yom Teruah a Yom Kippur

תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב, נותנה אלהים יתברך. נברך יתה ולית כותה, נשבח יתה דו רחמן, נסגד קמיו דו רתאי, ונדחל מן שמה דו נצחיו, ונזע מן אימתה וגדלה, ונרקף מן דחלתה וחילה, ונכפת מן יכלת גבורתה, ונאמן בה ובאימנותה, ובמשה נביאה ובכתבה. ונתרחץ על יחידאותה, ונשמר שביו ומועדיו וגזראתה ופקודיו, ונשתעבד לה על עובדיו. ונודה לה על רחמיו ועל חסדיו. נרבה שמה דו רבה, ונרומם יתה דו רמה, וננציר לה דו נצוחה, ונסיד דו אחד ולית כותה, לעלם יתברך. ברוך אלהינו לעולם, וברוך שמו לעולם.

Toorah saaba laanoo Mooshe, Mooraasha qahlat Yaaqob, nooteena Eloowwem yitbaarraak. Nehbarrek yaateh ulit kaabaateh, nehshabbah yaateh doo rehmaan, nisgaad qammo doo rattaay, unehdall man shehmeh doo naasoh, unazzah man imaateh ugaadleh, unirqaaf man dehlteh weeleh, unikfaat man yaakaalaat gehboorteh, uneemaan beh ubeemaanooteh, ubaamooshe nibyeh ubaktaabeh. Unitrehs ‘al yidaaooteh’ unishmaar shabbo umoowwedo wagzeeraateh ufiqoodo, unishtaabbaad leh ‘al oobaado. unoodee leh ‘al rehmmo wal esaado. Nehrabbee shehmeh doo rabbaa, unehroomem yaateh doo raamaa, unaanser eh doo naasoowwaa, unaased doo ‘ahd ulitkaabaateh, lahlaa yitbaarraak. Baarok Eloowweenoo loolaam, ubaarok shehmoo loolaam.

A Torá que nos entregou Mooshe, é herança à congregação de Yaaqob, Bendito seja Eloowwem que a deu.
Bendito seja pois não há ninguém como Ele.
Louvem-no, Ele é misericordioso.
Prostremo-nos diante d’Ele, Ele é gracioso;
Temamos ao seu Nome, Ele é forte, temido por Sua Grandeza;
Ele é tremendo por Seus feitos e seu Poder;
E encerra seu poder com heroísmo / Cremos n’Ele com fé, e em Seu profeta Mooshe e seu livro.
Confiamos em Sua Unidade e guardamos os seus sábados Seus Festivais, Seus Comandos e Suas Leis Bendizemos a Ele por Suas obras e agradeceremos por Sua misericórdia e bondade.
Bendito seja Seu Nome, por que Ele é bom. Dai honra a sua força.
Ele é maior que todos; Sejamos devotados a Ele;
Ele é o Vencedor e testemunhamos que Ele é Um e que não há ninguém como Ele, Bendito sejas para sempre.
Bendito sejas nosso Eloowwem para sempre e Bendito seja Seu Nome para sempre.

אין כאל ישרון, יתהלל אלהים אין אלה אלא אחד, אין אלה אלא אחד, לית אלה אלא אחד. יהוה אלהינו יהוה אחד, לית אלה אלא אחד. אלהי השמים והארץ הים וכל אשר בם.

Inn kaael yaashaaron, yehtaallaal Eloowwem inn Ehla illaa ‘ahd, inn ehla illaa ‘ahd’ lit ehla illaa ‘ahd, Shehmaa Eloowweenoo Shehmaa ‘ahd, lit ehla illaa ‘ahd/ Eloowwee ashshaamem waares ayyaam ukal eshaar bimma.

Não há nada como o El de Yishraael.
Seja louvado Eloowwem, não há outro senão o único.
Não há outro senão o único.
Não há outro senão o único.
Shehmaa nosso Eloowwem, Shehmaa o único.
Eloowwem do céu, a terra, o mar e de tudo que há neles.

[יהוה אל רחום וחנון: ארך אפים ורב חסד ואמת [10 פעמים

Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.

Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.

נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחטאה, ונקה לו ינקה, פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רביעים.

Naasaar esed laalaafem, naasha oon ufehsha wetaah, unaaqah loo yehnaqqee, fooqed oon aabot ‘al baanem wahl baanee baanem, ‘al shehleeshaaehm wal rehbiyyaaehm.

Mantem sua bondade amorosa por mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ao inocente Ele o perdoará. Punirá a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos na terceira e quarta geração.

יהוה ימלך עולם ועד.

Shehmaa yimlaak oolaam wad

Shehmaa reinará e o mundo será testemunha.

כי מי גוי גדול, אשר לו אלהים קרובים אליו, כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו, ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר נתן לנו ,יהוה להינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב, על יד אדונן משה הנביא הצדיק התמים הטהור הנאמן. אין נביא כמהו.

kee me goowwee gaadol eshaar loo Eloowwem qaroobem ilo, kaaShehmaa Eloowweenoo afkal qaaraannoo ilo, umee goowwee gaadol eshaar loo aqqem umasfaatem saadeeqem kaakaal attoorah azzehot eshar naataan laanoo Shehmaa Eloowweenoo weloowwee aabooteenoo, Eloowee Abraahm weloowwee Yehsaaq weloowwee Yaaqob, ‘al yed aadoonaan Mooshe annehbee assaadeq attaamem attaa’or annaamen, Inn nehbee kaameh’oo.

Por que qual grande nação tem o Eloowwem tão perto de si, como é Shehmaa, o nosso Eloowwem que sempre invocamos, e que grande nação tem os estatutos e julgamentos tão justos quanto toda a Torá que Ele nos deu. Shehmaa nosso Eloowwem e Eloowwem de nossos antepassados, Eloowwem de Abraahm e Eloowwem de Yehsaahq e Eloowwem de Yaahqob, pela mão de nosso mestre Mooshe, o Profeta, o Justo, o Integro, o Puro e Leal, não há outro Profeta como ele.

תורה תמימה, ברוך יהוה נותנה. יתגלג נביאה רבה, דקבלה ממעון קדשה. יתברך אלה ולית כותה, רבותה לה, וברוך אלהינו לעולם, וברוך שמו לעולם.

Toorah Taamima, baartok Shehmaa Nooteena, yitgaallaag nibya rabbaa adqabbelah mimmoon qaadesha. Yitbarrak ela ulit kaabaateh, rehbootaa leh, ubaarok Elooweenoo loolaam Ubaarok Shehmoo loolaam.

Torá completa, abençoada, nos entregou. Bendito seja e louvado o grande profeta que o recebeu de sua santa habitação. Bendito seja o  El e não há como Ele, a glória é para Ele, Bendito seja para sempre o nosso Eloowwem, Bendito seja o Seu Nome para sempre.

[אהיה אשר אהיה בי אדני [3 פעמים

Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.

Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.

Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.

Selah looneenoo ulehttaaooteenoo alfehshaeenoo ulaashaameenoo, ugaael ootaanoo miyyed ooyyaabeenoo wamshannaeenoo, waassel ootaanoo mirraooteenoo umirraot ‘ahmmem eshaar saabeebooteenoo, wamlee ootaanoo lishmaar ulahshshot zeh aqqek umehsaabootek umashfaatek udeenek utoorootek uraamaashek usiiaamek.

Perdoe nossas iniquidades e nossos pecados, nossas transgressões e nossas culpas, e nos resgate da mão de nossos inimigos e dos que nos odeiam, e salva-nos de nossas más ações e das más ações das nações que nos rodeiam.
Bendito nos autorize a guardar e praticar os seus mandamentos e estatutos e suas leis e testemunhos e seus livros e seus dias e jejuns.

והרגרזים בית אלה כל ימי חיינו.

Waargaareezem bit El kal yaamee ‘ayyeenoo.

E o Monte Gerizim, a Casa do El, por toda nossa vida.

והרחיב לנו מן הצרעה אשר אנחנו בה.

Waareeb Laanoo man assaaraah eshaar aanaanoo bah

E nos livre do problema em que estamos.

[מרי הרחיב לנו מן הצרעה אשר אנחנו בה [שמונה פעמים

Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.

Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.

מרי הרחיב לנו מכל צרה.

Maaree aareeb laanoo mikkal saaraah.

Todo-poderoso faça-nos sair de todo problema.
E nos cure no poder de sua graça pelo que Mooshe fez, seu leal servo.
Todo-poderoso nos faz de qualquer problema.

[ורחם עלינן ברחמיך [שלוש פעמים

ura’em ‘aleenan abrehmmek.
ura’em ‘aleenan abrehmmek.
ura’em ‘aleenan abrehmmek.

Misericordioso, tenha piedade!
Misericordioso, tenha piedade!
Misericordioso, tenha piedade!

ורפא אתנו ברב גדל חסדך, בעמל משה נאמנך נאמנך ועבדך.

Urefah ootaanoo abraab gaadaal isdaak, bahmaal Mooshe
naamehnaak wahbdaak.

E nos cure no Poder de sua Graça pelo que Mooshe fez, seu servo leal.

Benyamim Tsedaka
Tradução livre: Ariel Haddad Ben Abraahm

Shavuot

A celebração dos sete dias da Festa de Shavuot

A data Samaritana de Shavuot.

A Torá ensina que a festa de Shavuot (Assaba’ot na linguagem Samaritano) devem ser observados sete semanas após o Shabat (ממחרת השבת) após a contagem do Omer (Lev. 23:11, 15-16).

Não nos referimos a nós mesmos como os samaritanos, mas como “os filhos de Israel, guardiões da Verdade da Torá.”

No entanto, uma vez que fomos chamados de samaritanos desde o passado antigo até o presente, fazemos uso do termo quando se discute nos com membros do mundo exterior, para simplificar.

A origem dos samaritanos, e a data do cisma entre samaritanos e quando o judaísmo se tornou dominante é algo muito debatido.

Para uma visão de samaritanos e sua história inicial, consulte:

http://en.wikipedia.org/wiki/Samaritans.

Para nós da comunidade Israelita Samaritana, apenas os cinco livros da Torá são canônicos.

Estes livros aparecem de forma diferente do texto Massorético.

Vale ressaltar que algumas dessas diferenças são atestadas entre os Manuscritos do Mar Morto.

A Comunidade Israelita Samaritana também possui o livro de Josué escrito em árabe e que data do período medieval; não é canônico e diverge radicalmente nos lugares do livro de Josué na versão rabínica.

De acordo com a interpretação Samaritana, a Torá determina a contagem do Omer imediatamente após a Festa de Hag haMatzot no Pessach, portanto o Omer é contado imediatamente após o Shabat apos a festa de Hag haMatzot, ou seja, no domingo seguinte.

Dessa forma, no calendário Samaritano, Shavuot sempre cai em um domingo.

O entendimento do versículo é compartilhada também por outros grupos tão díspares como os essênios do Mar Morto, os saduceus, os caraítas e os Falashas, todos eles compreenderam o termo “Shabat” em Levítico 23: 15-16 é o sábado.

Levítico 23: 15-16

15- Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão.

16- Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova oferta de alimentos ao Shehmaa.

Na verdade, a compreensão do termo “Shabat” como uma referência para o primeiro dia de festa *(Yom Tov) da festa de Hag haMatzot é exclusivo para o judaísmo rabínico.

Sete dias de Shavuot

Os sábios Samaritanos, de abençoada memória, determinaram que Shavuot devem ser vistos como festas com igual status das outras festas de peregrinação.

Assim, eles resolveram que a festa de Shavuot, que marca o clímax dos cinquenta dias de contagem do Omer, também deve durar sete dias, fazendo com que o comprimento deste feriado comparável à dos festivais de Matzot e Sukot.

Este alongamento do festival reflete sua ligação etimológica para shavua, uma semana, e é precedido por seis semanas especiais.

Esta decisão de alargar o festival é de certa forma comparável à decisão dos sábios rabínicos para adicionar um dia extra de Yom Tov a cada festa bíblica.

Em ambos os casos, os sábios judeus e samaritanos acabaram adicionando seis dias de festa para o calendário.

Para os samaritanos, os sete dias de festa de Shavuot começa na segunda-feira da última semana do Omer, e termina com Shavuot bíblica no domingo seguinte.

Estamos agora no ano de 3654 no calendário samaritano (contamos a partir da entrada dos israelitas à Terra Prometida com Josué).

Durante os primeiros cinco dias da semana festival, o trabalho (melacha) é permitido.

Os temas das semanas que antecederam a Shavuot.

As sete semanas que antecederam a Shavuot cada um tem um tema bíblico específico na tradição Samaritana:

 1. Semana da travessia do Mar Vermelho (Ex. 14: 26-15: 21)
 2. Semana da troca das águas de amargas de Mara (Ex. 15:22-26)
 3. Semana de Elim, onde os israelitas encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras árvores (Ex. 15:27 a 16:3)
 4. Semana do maná, que caiu do céus no deserto (Ex. 16:4-36)
 5. Semana da água que jorrou para fora da rocha (Ex. 17:1-7)
 6. Semana das batalhas contra os amalequitas (Ex. 17:8-17)
 7. Semana do Decálogo (Ex. 19:1).

Assim, a semana de Shavuot coincide com a semana do Decálogo (começando no segundo dia da semana).

Assim, como a comunidade rabínica, os samaritanos se conectam Shavuot com a Outorga (entrega) da Torá.

As leis e costumes do Festival Sete Dias

Para nós Israelitas Samaritanos, o local sagrado em que Deus escolheu para habitar o nome divino não é o Monte do Templo em Jerusalém mas sim o Monte Gerizim-Bet El.

Na interpretação Samaritana, Bet El ou Luz é outro nome para o Monte Gerizim em Siquém (cidade de Nablus).

Este local, na crença Samaritana, foi o local do sacrifício de Isaac onde identificamos Monte Moriá como o Monte Gerizim em frente de Aalon Moorah [Elon Moré] em Gênesis 12:6.

O local do Tabernáculo também é no Monte Gerizim.

No Livro Samaritano de Josué no capitulo 24 descreve Josué que institui a Tabernáculo sob o Monte Garizim.

No capítulo 43 descreve o Tabernáculo em Shiloh como um local de culto alternativo construído pelo patriarca rebelde, Eli.

O Monte Gerizim é o local do futuro Jardim do Éden e do futuro Templo.

A ideia de que a montanha de Deus será também o futuro Jardim do Éden tem algumas fontes judaicas; vejam por exemplo, a literatura de Ezequiel 28:13-14.

Dia 1 – O Dia do Assembleia (יום קהלה)

No dia de abertura do festival é chamado o Dia da Assembléia, para marcar o dia em que os samaritanos se reúnem para a segunda peregrinação do ano (a primeira foi Matzot e a terceira foi Sucot).

O dia é dedicado a visitar, com música e orações, os locais que marcam os parâmetros do futuro Jardim do Éden.

A área é demarcada pelas quatro locais seguintes:

 • As colinas eternas (גבעת עולם) no Monte Garizim.
 • A parte da terra em Siquém, que de acordo com a tradição Samaritana, Jacob nosso antepassado a havia comprado.
 • O túmulo de José em Siquém (de acordo com tradição Samaritana).
 • Kiryat Eburta [atualmente conhecida como Awwarteh], o lugar do enterro de acordo com a tradição Samaritana dos Sumos Sacerdotes, Elazar e Itamar, os filhos de Arão, o Sumo Sacerdote, Pinchas ben Elazar e seu filho Abisha. Este foi também o local de sepultamento, de acordo com a tradição Samaritana, dos setenta anciãos e Sumos Sacerdotes Samaritanos.

Dia 2 – A Noite de Leitura da Torá (ליל מקרתה)

Na terça-feira, no segundo dia da semana festival, as pessoas são santificados em preparação para o Dia da Revelação no Monte Sinai. À noite, as pessoas se reúnem nas sinagogas para um serviço especial de oração. Antes de cada oração, samaritanos lavam as mãos, rosto, nariz, orelhas e pés com água, como Moisés e Arão fizeram (Ex. 40:31).

Dia 3 – Dia em memória a Assembleia do Sinai (יום מעמד הר סיני)

No terceiro dia dos sete dias de festa, a partir da meia-noite para o seguinte à noite, toda a Torá é lida e uma variedade de hinos são cantados. Embora o serviço começa à meia-noite, no dia Samaritano começa ao pôr do sol.As orações são dedicados à memória da Revelação no Monte Sinai. Na tradição Samaritana, este dia marca o dia em que Moisés recebeu o Decálogo de Deus no Sinai.

Dias 4 e 5

Samaritanos que vivem em Neveh Marqeh, um bairro em Holon, vão para as suas segundas casas em Kiryat Luza ao Monte Gerizim e se preparam para a peregrinação. (Hoje, a maioria dos samaritanos que não vivem em Kiryat Luza, mas têm uma segunda casa lá.)

Dia 6 – Shabat do Decálogo (שבת עשרת הדברים)

No sexto dia, o sábado, as orações são dedicados a uma descrição da entrega da Torá, que é por isso que ele é chamado o sábado dos Mandamentos. No meio das orações, um hino, composto no século 14 e que descrevem a entrega da Torá no Monte Sinai, é cantada.

É o costume de samaritanos para compartilhar a história do recebimento dos Dez Mandamentos com suas famílias.

O décimo mandamento na versão Samaritano da Torá difere do texto Massorético ou a Septuaginta, e lê:

והיה כי יביאך י-הוה א-להיך אל ארץ הכנעני אשר אתה בא שמה לרשתה והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת . והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר גריזים ובנית שם מזבח לי -הוה א-להיך מזבח אבנים. לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח י-הוה א-להיך. והעלית עליו עלות לי-הוה א-להיך וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני י-הוה א-להיך, ההר ההוא בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מורא מול שכם

Quando Shehmaa o seu Eloowwem o levará para a terra dos cananeus, que você está indo para herdá-la, você deve lavrar grandes pedras, e cobri-las com cal, você deve escrever sobre elas todo o palavras desta lei. Será que, quando passares sobre a Yaardan (o Rio Jordão), você deve lavrar estas pedras, como eu hoje te ordeno, em Aargaareezem (O Monte Gerizim). Deve construir um altar para Shehmaa seu Eloowwem, um altar de pedras: você não levantará nenhuma ferramenta ferro sobre elas. Você deve construir o altar de Shehmaa seu Eloowwem com pedras brutas; e você deve oferecer holocaustos para Shehmaa seu Eloowwem: e você deve sacrificar ofertas, e deve comer lá; e vos alegrareis perante Shehmaa seu Eloowwem. Passado aquela montanha, no outro lado do Yaardaan (Rio Jordão), atrás do caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Aaraabaah, antes do Galgaal, ao lado da planície de Moorah, antes Ashkem (Siquém).

Eloowwem é a pronúncia Samaritana de E-lohim, Deus.

Como os judeus, nós não pronunciamos o Tetragrama (o nome de quatro letras do Criador).

O termo Shehmaa é a versão aramaica do mesmo locução usado pelos judeus, Hashem, que significa “O Nome.”

A cada oração feita, por um momento se pronuncia o Nome pronunciando suas quatro letras, uma a uma י-ה-ו-ה, pois este é o antigo uso do nome no culto samaritano.

Dia 7 – O Festival de semanas, o Festival da Colheita

Domingo é o festival de Shavuot.

O dia começa com uma refeição fria, principalmente saladas e queijos (afinal samaritanos não cozinham no Shabat, e Shavuot sempre cai após Shabat.)

As orações começam depois da meia-noite na sinagoga de Kiryat Luza no monte Gerizim.

O serviço durante toda a noite é semelhante ao costume judeu de estudar Torá durante toda a noite em Shavuot, Tikkun Leil Shavuot.

Por volta das 4:00 a congregação deixa a sinagoga e faz a peregrinação ao topo da montanha.

Na subida, a Canção do Mar serão cantadas enquanto andam, cantando e orando.

Eles se movem de estação para estação:

 • A primeira estação é o lugar das Pedras [Os doze pedras, Deut. 27: 4; na versão Samaritana da Torá: monte Garizim].
 • A segunda parada é o local do altar de Adão e seu filho Seth.
 • O próximo é o local de Deus proverá [Deus proverá, Gen. 22: 8], onde Abraão viu um carneiro no mato quando ele estava prestes a sacrificar seu filho, Isaac.
 • A paragem seguinte é o local do altar do Isaac.
 • A próxima estação é o Altar de Noah.
 • A próxima parada é o local da Montanha Eterna. [ Deut. 33:15].A Montanha Eterna.
  (Nota: No passado, dois monumentos de Jacob marcaram este lugar, e esta era a terceira estação mas agora é a última estação).

 

Importante:

 • Em cada uma dessas seis estações, o Kohen Gadol (sumo sacerdote) vai erguer o Sefer Torá.
  As orações são dedicados a festa da colheita, o tema principal da festa, tanto no Massorético e Samaritano Bíblias, com as quais se conectam Shavuot explicitamente também a entrega da Torá.

A refeição festiva Shavuot

Samaritanos comem vários alimentos tradicionais em Shavuot, incluindo o prato “Sara e Hagar“, metade de creme branco (Sarah) e metade de creme vermelho (Hagar) no prato.

Labneh (feitas a partir de iogurte).
Labneh (feitas a partir de iogurte).

Há também bolas de queijo labneh (feitas a partir de iogurte), biscoitos de sal chamados meqamar, e uma sopa de trigo torrado chamado freekah (a palavra significa “trigo recém-colhido”).

Freekah - Sopa de trigo torrado chamado freekah, significa "trigo recém-arrancado".
Freekah – Sopa de trigo torrado chamado freekah, significa “trigo recém-colhido”.

Clique aqui e pegue a receita de sua sopa Freekeh

Passagens da Torah, incluindo o Decálogo são combinados com hinos em oração durante esta refeição.

Charuto de folhas de uva.

Outros alimentos tradicionais são folhas de uva recheadas com arroz e carne, e abobrinha recheada com peito de frango e especiarias.

Estes não são comidos na mesma refeição com os alimentos lácteos, pois samaritanos não misturam leite e carne (incluindo aves) e devem esperar 3 horas após o consumo de produtos lácteos antes de comer carne e (6 horas se consumir primeiro alimentos lácteos, para só depois consumir alimentos com carne).

Após a refeição e os nossos todas as orações da noite, dormimos.

Assim termina a festa de Shavuot  valorizando a oração e estudo da Torá por uma semana inteira, da forma apropriada de comemorar, sendo a segunda peregrinação do ano segundo a revelação de Shehmaa, o Elowween dada a Israel.

Clique aqui para ver a festividade ocorrida no Monte Gerizim!
https://www.youtube.com/watch?v=drLKSv4fmZY

A guarda do Shabat

A OBSERVÂNCIA DO SHABAT NA TRADIÇÃO ISRAELITA SAMARITANA

O Sétimo Dia é o Dia Santo

O sétimo dia da semana é o Shabat, o Dia Santo.

O Shabat começa na sexta-feira à noite no pôr do sol, e dura até o anoitecer na noite de sábado.

Na vida israelita Samaritana o sábado é diferente dos outros dias da semana.

As preparações são feitas para distinguir o sábado dos outros dias.

Os dias de Festa são observados como o sábado, seguindo a tradição estabelecida na Toráh.

Há duas diferenças:

Primeira diferença:
– Se um festival de peregrinação (Pessach, Shavuot ou Sucot) cai num dia de semana, então os adoradores pode ser levados ao local de peregrinação em um veículo conduzido por alguém que não seja membro da Comunidade Samaritana.

Isso permite que todo Samaritano Israelita cumpra seu desejo de visitar o lugar onde Shehmaa escolheu habitar o seu Nome.

Segunda diferença:
– Somos instruídos à salvar a vida, escolher a vida sobre a morte, para o bem ou para o mal.

Se um festival cai num dia de semana, em seguida, em uma situação de risco de vida ou morte, por exemplo, o parto ou doença grave, fazemos tudo para prestar primeiros socorros, mesmo que seja necessário transportar veículos (normalmente proibido no Shabat).

Samaritanos Israelitas consagram o Shabat e o observam a todo custo.

Na sexta-feira à tarde a comunidade e cada família se prepara para o Shabat.

Todos os membros da família contribuem para os preparativos para o receber o Shabat.

Os homens removem suas roupas do dia da semana e usam um roupão de corpo inteiro, que os cobrem desde os ombros até os pés.

Na primavera e verão usamos um que é feito com um tecido fino branco; no outono e inverno o vestuário é feito de lã.

Os botões fecham até o pescoço, onde existe um laço em torno da gola.

Há uma faixa na cintura feita a partir do mesmo tecido.

Cada um dos lados da peça de vestuário tem uma grande bolso, usado para a guarda de chaves de casa, e um lenço para uso no outono e inverno.

Na frente do manto um pequeno bolso, medindo 10 x 10 cm no máximo, usado para manter um relógio de bolso.

Portanto, o relógio de pulso substituiu o relógio de bolso, mesmo assim o bolso permanece.

PREPARANDO-SE PARA O SHABAT

A mãe e filhas da casa fazer os preparativos finais para o sábado.

Quando um casal não tem filhos, ou se os filhos são muito jovens, o marido ajuda sua esposa com os preparativos.

Se ela estiver sob as leis de pureza familiar que proibi ela de participar nos preparativos, então ele faz todos os preparativos para o Shabat.

Garrafas térmicas grandes são cheias com água quente.

Apenas nos sábados, serve-se em pratos dedicados que são mantidos na cozinha e na sala principal da casa onde as refeições são tomadas e a porção semanal da Toráh é lida.

A lâmpada permanece acesa principalmente para prevenir e tratar emergências, observando o mandamento:

“Não bloqueie o caminho de uma pessoa cega, porque na escuridão total toda pessoa é cega”.

Antes do sábado deve-se desligar todos os aparelhos eléctricos da casa e desligar o rádio, televisão, computador e telefone.

Dedicamos vinte e quatro horas para a reunião familiar no sábado.

Nós não cozinhamos, fumamos ou dirigimos no sábado.

A roupa especial de Shabat se restringe aos membros da comunidade para em sua própria vizinhança.

Nós também desligamos o refrigerador.

Os blocos congelados manter o frio da geladeira até o fim do sábado.

É proibido a utilização de um temporizador ou operar ferramentas eléctricas durante o sábado.

Isso violaria o mandamento:

“Não farás fogo em sua residência no dia de sábado”.

Há uma diferença de opinião na comunidade a eventual autorização da operação de condicionadores de ar no sábado, para alívio durante dias muito quentes de verão.

A maioria da comunidade no monte Garizim e Holon não os liga.

Os Sumos-Sacerdotes ainda não decidiram sobre esta questão, e continuam a procurar maneiras de aliviar o desconforto dos adoradores.

Um dos sacerdotes decidiu que em tempos de calor excessivo, o culto da manhã de sábado será juntado com a oração da tarde.

A decisão fica portanto a critério do Cantor que dirige as orações.

As mulheres, ainda vestidas com roupas de segunda a sexta, preparam as refeições dos sábados com antecedência(antes do sábado).

ALIMENTOS POPULARES – O MENU DO SÁBADO

 1. Frango recheado com arroz e feijão temperado, vagens verdes ou amarelas; arroz com legumes verdes cozidos e frango, polvilhado com limão e sal.
 2. Folhas de uva ou beterraba verdes, recheado com arroz e pequenos pedaços de miúdos de frango, com molho de tomate fresco.
 3. Fatias de batata cozida cozidos com frango e especiarias, conhecido como Tashtush.

Além disso, servimos pratos paralelos:

 • Saladas, vagens verde ou amarela. Vegetais verdes.
 • Arroz cozido com frango, polvilhado com sal de limão e azeite.
 • Salada de tomates verdes finamente picados, pepinos, rabanetes e alface, com um azeite de oliva, suco de limão fresco, sal e molho de ervas.

Quando os pratos quentes estão prontos, o cobri-los com um cobertor para reter o calor até voltarmos da Sinagoga.

Quando começa o sábado as senhoras vestem as suas melhores roupas em honra do sábado.

As mulheres só usam calças durante a semana, não no sábado.

O SERVIÇO DO SHABAT

Cerca de uma hora antes do pôr do chefe da família e seus filhos, os meninos vestem seus robes de shabat, e vão à sinagoga.

Na entrada para a sinagoga nós removemos o nossos sapatos, deixando meias em nossos pés no inverno, ou vamos com os pés descalços no verão.

Sapatos são colocados nas prateleiras fornecidas, ou no chão do pequeno hall de entrada da Sinagoga.

O piso quadrado do salão Sinagoga deve estar coberto com um tapete grosso de ponta a ponta.

É confortável se sentar com as pernas cruzadas ou em pé na posição vertical para orações.

Os muito idosos e enfermos podem se sentar em pequenas, banquetas leves.

Bancos ou prateleiras em torno das paredes que mantem a Torá e livros de rezas.

Na parte da frente da sinagoga fica o altar, dividido em duas partes.

Na traseira sentar o Hazam (Cantor) e o patriarca mais velho da comunidade.

Na frente, separados por uma cortina, fica a arca onde os rolos da Torá são mantidos em caixas de metal cilíndrica.

Os pergaminhos são erguidos ao alto durante a manhã e ao meio-dia nas orações do sábado, para abençoar a congregação.

Os adoradores sentar-se mais ou menos nos mesmos lugares na sinagoga.

Todos devem estar presentes.

Só a doença isenta os membros da comunidade de participar, e eles vão rezar em casa.

Cada adorador sabe o seu lugar.

Os hóspedes de fora da comunidade se sentam sempre na parte de trás da Sinagoga.

Aqueles que estão impuros no shabat (através de relações sexuais na noite anterior, ou acidentalmente tocar impureza, por exemplo), também podem orar.

Eles se sentam ao lado da parede traseira da sinagoga.

Não há constrangimento algum nisso, porque pode acontecer a qualquer um.

As mulheres não participam em todas as orações.

Elas frequentam a sinagoga em Yom Kippur(Dia da Expiação), sentas no fundo da sala.

No Shabat e dias festivos, frequentam a sinagoga por um curto período de tempo durante as orações matinais.

Elas recebem a bênção do sacerdote, em seguida, voltam para casa.

Claro que, quando estão em um estado impuro, as mulheres não estão autorizadas a participar na Sinagoga, ou tomar parte no sacrifício e peregrinações Páscoa.

SETE ORAÇÕES DE SHABAT

Adoradores recitam as sete orações no Shabat:

 • Duas consecutivas na véspera do Shabat;
 • Duas consecutivas na manhã do Shabat;
 • Duas consecutivas ao meio-dia e uma no final do sábado.
 • Todas as orações são realizadas sem sapatos, e com a cabeça coberta.

A ORAÇÃO DA VÉSPERA DO SHABAT NA SEXTA-FEIRA À NOITE

Benção do Shabat
Benção do Shabat

Durante a primeira oração, lemos todas as passagens da Torá que se relacionam com o sábado.

A segunda oração compreende poemas litúrgicos e orações.

As duas orações consecutivas começam a cerca de uma hora antes do pôr do sol, terminando quando o sol se põe.

Devemos nos sentar ou ficar de acordo com o contexto da oração, que é liderada pelo Hazam(Cantor).

A maioria das orações são recitadas de memória.

As crianças leem a partir de livros de oração até que eles também saibam as orações de cór.

Ao curvar-se, e se ajoelhar no chão, a cabeça toca o tapete e descansa as mãos abertas, que são colocadas lado a lado no tapete.

Há também uma posição de curvar-se durante orações onde é suficiente para inclinar a parte superior do corpo para a frente, a partir da cintura para cima, durante alguns segundos.

A maioria das orações são recitadas e cantadas em voz alta por todos os fiéis.

O Cantor tem apenas uma pequena parte na liturgia.

O final da oração do Cantor lembra-nos que é o Shabat .

Os adoradores respondem várias vezes, dizendo “Amém”.

Em seguida, se ajoelham e se prostam, para terminar a oração.

Então, todos nós nos cumprimentamos.

A benção de despedida do Cantor é “Shabbikon Taaben Yesi” (“Os teus sábados são bons”)

SHABBIKON TAABEN YESI
SHABBIKON TAABEN YESI

 

Os adoradores respondem:

“Shabbikon Taaben Yesi”  (“Os teus sábados são bons”)

Todos nós saímos pela mesma porta.

Cada um recoloca seu sapatos, e retorna rapidamente para casa onde sua família o espera.

Não existe visão mais emocionante do que adoradores deixando a sinagoga em suas vestes, reunindo-se rapidamente em casa em todas as direções.

Nós nos sentamos à mesa do Shabat , e cantamos canções de Shabat e recitamos a bênção sobre o vinho

“Maa shehna abyoomikimma kallaakimma yesi”  (“Que você viva cem anos”)

e  “Kal shehna watimma shaaloomem”   (“Que você tenha paz a cada ano”).

As senhoras da casa removem o cobertor que cobriu as panelas, e servem a comida.

Todos nós agora podemos comer tranquilamente.

O Shabat é uma oportunidade para toda a família se reunir, pais, filhos e netos.

Eles chegam após a refeição e sentam-se juntos por um tempo.

Chá e bolos que foram preparados para o Shabat são servidos.

Cada assunto do dia é discutido.

Duas horas antes da meia-noite, os membros da família vão se deitar, para acordar a tempo para a oração da manhã.

ORAÇÕES SHABAT MANHÃ

Para orações da manhã na sinagoga, adoradores usar um talit branco (xale de oração), feitos a partir de tecido de algodão simples, em forma de um robe.

O tallit cobre desde os ombros até os pés.

Ele possui fendas nas laterais esquerda e direita, permitindo o acesso aos bolsos da roupa.

No ombro direito há vinte e dois botões feitos do mesmo material que o talit de oração, e no ombro esquerdo há vinte e dois casas correspondentes aos botões.

O número simboliza o número de letras no alfabeto hebraico antigo a partir do qual a Toráh está escrita.

Como nos tempos antigos, o alfabeto hebraico não tem letras finais adicionais.

Na tradição Israelita Samaritana os botões e casas são o equivalente a tzitziot (franjas de oração).

Nem na vida diária, nem no Shabat, Samaritanos Israelitas usam Tefillin(filactérios), como são usados na tradição judaica rabínica.

Israelias Samaritanos consideram a palavra tefillin como uma metáfora para lembrar.

Interpretamos não como uma pequena caixa física que contém um texto bíblico, mas como sinônimo de “lembre-se”.

Desta forma, eles obedecem aos mandamentos:

“E eles vão ser um sinal em seu braço e um lembrete entre os seus olhos”

e também

“Você vai lembrar de todos os mandamentos de Shehmaa”.

O Cantor carrega o rolo da Torá e a apresenta diante dos adoradores.

Usa um xale de oração branco de seda em azul e branco ou em verde e branco, com borlas.

Ele só o usa durante o curto período de tempo que ele está carregando o rolo da Toráh coberta.

Quando ele retorna o rolo da Torá para a arca, ele dobra o xale de oração de seda, e coloca-o na arca.

Nós usamos o nosso talit de oração sobre o nosso manto para ir à sinagoga.

A oração começa três horas e meia da manhã e termina às seis da manhã.

A oração inclui versos da Torá e poemas litúrgicos.

Assim, a primeira sessão de oração é concluído.

A segunda oração da manhã é a leitura da porção semanal da Toráh.

Nós deixamos a sinagoga, dividida em pequenos grupos de 10-15 pessoas de acordo com parentesco, e vamos para a casa do membro mais velho do grupo.

Nós ficamos sentados sobre o tapete ao longo da parede da sala maior da casa, e começam a cantar a porção semanal da Toráh.

Homens e mulheres, meninos e meninas de todas as idades podem participar na leitura.

A porção é dividida em passagens.

Cada participante canta uma passagem em um ritmo lento.

Se houver mais passagens do que os participantes, uma segunda rodada é feita, cada um, em seguida, pode ler em um ritmo mais rápido.

No final da leitura a dona da casa com as meninas servir xícaras de chá, bolos e doces.

Fazemos uma conversa animada e às vezes barulhenta, e então cada um retorna para casa para comer o pequeno almoço.

As primeiras horas da manhã do Shabat são dedicadas para descansar e dormir até chegar ao momento das orações do meio-dia.

O pequeno-almoço inclui diversas e gostosas saladas o que é muito gratificante.

Recomenda-se a prepara-las de acordo com o livro:

“As Maravilhas da cozinha Israelita Samaritana”, escrito pelas irmãs Batia Tsedaka e Zippora Sassoni, editado por: Benyamim Tsedaka; Publicado por A. B. – Instituto de Estudos Samaritano Press, Holon, 2011.

Os ingredientes da salada foram colocados na geladeira desligada desde sexta-feira à tarde.

Especiarias, limão, tahini e azeite são adicionados.

Nós bebemos refrigerantes e alguns desfrutam de vinho com moderação.

Comendo a salada normalmente satisfaz o apetite por todo o dia até o fim do sábado.

Tomando o café da manhã preparado, as senhoras usam vestidos finos, camisas e ternos que complementam a sua beleza, e saem para visitar vizinhos ou receber amigos e parentes em suas casas.

A ORAÇÃO DO MEIO DIA DO SHABAT

Ao meio-dia, ou as 13:00hs no horário de verão, nos reunimos na sinagoga para as duas orações do meio-dia.

A primeira oração inclui versos do Torá e poemas litúrgicos.

A segunda oração inclui liturgia e uma leitura calma da porção semanal da Torá em um ritmo mais rápido do que na parte da manhã.

Leitura alterna entre aqueles que se sentam nos lados esquerdo e direito da sinagoga.

Aqueles que se sentam à direita começar a ler o primeiro verso, e quando chegar a meio, os da esquerda começa a ler o segundo verso.

E assim por diante, alternadamente, até chegar ao fim da porção de Tora.

Concluímos com um poema curto litúrgico, e voltamos para nossas casas vestindo o robe talit branco.
O Cantor despede-se dos adoradores com a bênção:

“Shabbikon Taaben Yesi”.

Os adoradores respondem com as mesmas palavras.

Nós tiramos o nosso Talit de oração.

Uma refeição ligeira nos espera em casa.

Durante o inverno, comemos alguma iguaria fria e no verão, queijo branco caseiro com pedaços de melancia.

APÓS O MEIO DIA DO SHABAT – A TARDE

Nós passamos a tarde e início da noite do sábado visitando a amigos e parentes.

Se alguém foi hospitalizado e ficou em casa no Shabat , todos o visitam e perguntam como ele ou ela está se sentindo.

Ficamos alegres por visitar os parentes.

A tarde é também uma oportunidade para as crianças e adolescentes se reunir e ler as porções da Torá, incluindo a porção da Toráh para a semana seguinte.

Isto é para ensinarmos os jovens a ler a Toráh corretamente.

Eles aprendem os cantos e a liturgias com os sábios, para que eles possam continuar a tradição na Sinagoga aos sábados e festivais futuros.

O FIM DA ORAÇÃO DO SHABAT

O fim das orações do Shabat começam meia hora antes do pôr do sol, e terminam quando o sol se põe.

As orações são realizadas usando mantos, sem o talit de oração, a menos que a oração para um novo mês caia no final do sábado: neste caso, usar o talit de oração.

Um elemento central da oração é uma liturgia antiga para o final do sábado.

Concluímos com uma oração final.
O patriarca despede os adoradores com a bênção:

“Ashshehlaam ‘aleekimma” (“Shalom a todos” – “A paz esteja convosco”).

E eles respondem:

“Alek Ashshehlaam”  (“E a paz esteja com você”).

Nós voltamos para nossas casas depois das orações, e juntos cantamos o louvor a Moshe:

“Ashshehlaam ‘al Mooshe”  (“Elogio a Moses”).

A dona da casa serve café em copos pequenos.

Este é o início de uma nova semana.

Tiramos nossas vestes, a dobramos, colocamos no guarda-roupa, e vestimos em nossas roupas de segunda a sexta.

Se o Shabat cai no início, ou durante um festival, a oração da manhã é especialmente longa.

Começa às 02:00hs e termina em torno de 09:00hs.

Nesse caso não há nenhuma sessão de oração do meio-dia, e a porção semanal da Toráh não é lida.

A sessão de oração no Yom Kippur(Dia do Perdão) dura cerca de 25 horas, desde a tarde até à noite, sem uma pausa.

Se um Brit Milá(circuncisão) tem lugar no Shabat, nós interrompemos as orações durante a cerimônia, e depois voltar para a sinagoga para continuar as orações.

Texto: Beyamim Tsedaka.
 Tradução e revisão livre - Ariel Haddad Ben Abraahm

 

Chanuká – mentiram a nossas filhos

O fantasioso fundamento de uma festa que tinha tudo para ser verdade…

Não fosse o fato histórico de que ela é realmente uma fábula, no melhor estilo, como um conto de fadas.

A TORÁ DESTRÓI MAIS UM MITO!

A Torá mostra que o milagre que Chanuka nunca aconteceu!

A fantasiosa historia do milagre de chanuka que afirma que o óleo usado no templo deveria durar um dia mas que fantasiosamente teria durado oito dias.

Afirmam que houve a necessidade deste milagre pois o azeite era “fabricado” pelo sumo sacerdote (ou levitas) que fabricavam este azeite…

Vamos agora deixar a “fantasia” de lado e vamos estudar a Torá da Verdade!

Vejamos o que a Torá tem para nos ensinar!

Devarim (Deut)12:17

17 Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas; nem nenhum dos teus votos, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão.

יז ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם–חקת עולם

Ou seja, o azeite era entregue pelo povo, “dizimo do teu azeite” é a expressão!

Afinal, nem os Levitas, Leviim, nem o Sumo Sacerdote, o Cohen haGadol não possuíam terras para plantio, pois a unica herança que possuíam era o próprio Shehmaa!

Todas as 12 tribos ganharam cada qual uma faixa territorial que os permitia o plantio e também atividades agrícolas!

Mas a tribo de Levi, não tinha herança material, portanto seria impossível para eles “fabricar azeite”!

VEJAM AGORA O ESTATUTO PERPETUO POR TODAS GERAÇÕES!

Sh’moth (Êx) 27:20-21

20 Tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente.

21 Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor; isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações.

20 כ ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית–למאור להעלת נר תמיד

21 כא באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר–לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל {ס}

Vemos agora que o azeite era fabricado pelo povo e ofertado!

Os “filhos de Israel” é que fabricavam o azeite puro e o ofertavam!

Essa é a verdadeira história do azeite!

AFIRMAR QUE O SUMO SACERDOTE FABRICAVA O AZEITE EM OITO DIAS É UMA MENTIRA!

O AZEITE ERA FEITO PELO POVO QUE O OFERTAVA NO TABERNÁCULO!

VEJAM O VÍDEO ABAIXO:

Clique aqui e assista o vídeo sobre a verdadeirá história de Chanucá

 

 

Shavuot a Festa das Semanas

A Festa das Semanas é chamada Shavuot ou também conhecido como Pentecostes.

A contagem do Omer começa no primeiro domingo (o primeiro dia depois do sábado) após o sacrifício da Páscoa.

Peregrinação
A Peregrinação de Shavuot

Como está escrito na Torá em Levítico 23:15

Vayikrá (Lev)23:15

 טו וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה
 15- Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão.

Desde o primeiro dia do ‘Omer, sete semanas são contadas e o Festival de Shavuot será celebrado no domingo (um dia depois do sábado) na oitava semana.

Para cada semana existe um texto especial que deve ser lido, em memória deste grandioso evento!

Veja abaixo os textos de leitura:

[box type=”shadow”]

SHAVUOT – LEITURA DA TORA

 1. Semana da travessia do mar vermelho – Shemot(Êx) 14:26 até 15:21
 2. Semana da troca das águas de Mara.  – Shemot(Êx) 15:22-26
 3. Semana de elim , onde encontraram doze fontes de água e setenta Palmeiras. – Shemot(Êx) 15:27-16.3
 4. Semana do maná , que caiu sobre eles a partir céus no deserto.  -Shemot(Êx)16:4-36
 5. Semana da welling fora da água da rocha. – Shemot(Êx)17:1-7
 6. Semana das batalhas contra ‘Amaleq’. – Shemot(Êx) 17:8-17
 7. Semana de pé no Monte Sinai.  – Shemot(Êx) 19:1ss.

[/box]

A quarta-feira que antecede a festa da outorga “Shavuot”, é também um dia honrado.

Este dia é chamado mqrth ywm ou seja, o ‘Dia da Escritura’ ou ywm m’md hr Syny, o ‘Dia da Pé sobre o monte Sinai’.

O serviço na sinagoga neste dia é especial, ele tem a duração de dezoito horas.

A Segunda Peregrinação
A Segunda Peregrinação
No dia de Shavuot uma segunda peregrinação é feita até o pico do Monte Gerizim.

O primeiro dia do sétimo mês

O primeiro dia do sétimo mês não é considerado para ser um dia de Ano Novo.

Este dia é chamado de “sabbat asarat yumi asseliyyot.”

O dia é especificado na Torah de Levítico 23:24

Vayikrá (Lev)23:24

כד דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון–זכרון תרועה מקרא קדש

24- Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação.

Indo ao topo do Monte Santo, o Monte Gerizim
Indo ao topo do Monte Santo, o Monte Gerizim. 

Atualmente embora a trombeta ou shofar não sejam usadas por não existir o Tabernáculo de pé, ainda assim tocamos desta vez por ser um memorial, uma lembrança a ser observada.

Fonte: http://shomron0.tripod.com/educationalguide.pdf

Azazel, o bode livre!

Vemos na Torá a palavra “Azazel” escrita no livro de levíticos, nos termos que tratam sobre o dia de Yom haKippurim.
Levíticos 16:8
וְנָתַ֧ן אַהֲרֹ֛ן עַל־שְׁנֵ֥י הַשְּׂעִירִ֖ם גֹּורָלֹ֑ות גֹּורָ֤ל אֶחָד֙ לַיהוָ֔ה וְגֹורָ֥ל אֶחָ֖ד לַעֲזָאזֵֽל׃
8 E Arão lançará sortes sobre os dois bodes; uma pelo Senhor, e a outra pelo bode emissário.
Levíticos 16:10
וְהַשָּׂעִ֗יר אֲשֶׁר֩ עָלָ֨ה עָלָ֤יו הַגֹּורָל֙ לַעֲזָאזֵ֔ל יָֽעֳמַד־חַ֛י לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה לְכַפֵּ֣ר עָלָ֑יו לְשַׁלַּ֥ח אֹתֹ֛ו לַעֲזָאזֵ֖ל הַמִּדְבָּֽרָה׃
10 Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Shehmaa, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário.
Levíticos 16:26
וְהַֽמְשַׁלֵּ֤חַ אֶת־הַשָּׂעִיר֙ לַֽעֲזָאזֵ֔ל יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְרָחַ֥ץ אֶת־בְּשָׂרֹ֖ו בַּמָּ֑יִם וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן יָבֹ֥וא אֶל־הַֽמַּחֲנֶֽה׃
26 E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água; e depois entrará no arraial.
Esta palavra exemplifica e demonstra como a Torá judaica foi adulterada.
Azazel no texto massorético hebraico, é escrita como “aza“-“zél” ou seja, a junção de dois radicais.
Temos portanto “aza” que significa “bode” e “zel” que significa “desaparecer”.
Conclui-se portanto que seu significado seja, “o bode que desaparece”.
Cientes entretanto que tenha ocorrido uma transposição de duas consoantes, teríamos agora outro significado para “azazel” que seria simplesmente “Força de ‘El’ ”.
Temos aqui um junção de ל + עזאזל que gera לַעֲזָאזֵל la’aza’zel, uma palavra que no hebraico moderno pode também ser traduzido como uma expressão que signifique “para o inferno”, muito embora “inferno” não exista dentro da cultura Israelita!
Talvez também seja uma prova da corrupção do hebraico moderno em face a valores religiosos de outros povos.
A palavra עֲזָאזֵל ‘aza’zel no hebraico antigo é uma referência a um local, um lugar para onde se enviava o bode expiatório no Yom haKippurim, ou seja, no dia do perdão.
Na versão da Torá chamada “vulgata latinaazazel é simplesmente traduzida como “caper emissarius” que significaria o “bode emissário” ou “bode expiatório”.
A mesma expressão usada no grego na versão da Torá Septuaginta indica… “aquele que leva embora (afasta) o mal”.
Vemos que dois bodes (ainda cabritinhos) eram obtidos da assembléia dos Ben Israel (filhos de Israel) pelo Sumo Sacerdote para uso no anual Yom haKippurim (dia do perdão).
Lançavam a sorte, e um bode era designado como oferta “para Shehmaa”, e o outro para sacrifício “para Azazel”.
Depois de se sacrificar o novilho para o sumo sacerdote e sua casa (sem dúvida, incluindo todos os levitas), sacrificava-se o bode para Shehmaa como oferta pelo pecado.
Mas o bode Azazel era mantido vivo por algum tempo “perante Shehmaa para fazer expiação por ele, a fim de ser enviado ao deserto para Azazel”.
Vaikrá (Lev.) 16:5
וּמֵאֵ֗ת עֲדַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל יִקַּ֛ח שְׁנֵֽי־שְׂעִירֵ֥י עִזִּ֖ים לְחַטָּ֑את וְאַ֥יִל אֶחָ֖ד לְעֹלָֽה׃
5 E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto.
Vaikrá (Lev.) 16:7-10
וְלָקַ֖ח אֶת־שְׁנֵ֣י הַשְּׂעִירִ֑ם וְהֶעֱמִ֤יד אֹתָם֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃
וְנָתַ֧ן אַהֲרֹ֛ן עַל־שְׁנֵ֥י הַשְּׂעִירִ֖ם גֹּורָלֹ֑ות גֹּורָ֤ל אֶחָד֙ לַיהוָ֔ה וְגֹורָ֥ל אֶחָ֖ד לַעֲזָאזֵֽל׃
וְהִקְרִ֤יב אַהֲרֹן֙ אֶת־הַשָּׂעִ֔יר אֲשֶׁ֨ר עָלָ֥ה עָלָ֛יו הַגֹּורָ֖ל לַיהוָ֑ה וְעָשָׂ֖הוּ חַטָּֽאת׃
וְהַשָּׂעִ֗יר אֲשֶׁר֩ עָלָ֨ה עָלָ֤יו הַגֹּורָל֙ לַעֲזָאזֵ֔ל יָֽעֳמַד־חַ֛י לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה לְכַפֵּ֣ר עָלָ֑יו לְשַׁלַּ֥ח אֹתֹ֛ו לַעֲזָאזֵ֖ל הַמִּדְבָּֽרָה׃
7 Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Shehmaa, à porta da tenda da congregação.
8 E Aharon lançará sortes sobre os dois bodes; uma pelo Shehmaa, e a outra pelo bode emissário.
9 Então Aharon fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Shehmaa, e o oferecerá para expiação do pecado.
10 Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Shehmaa, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário.
A expiação para este bode vivo procedia do sangue do bode para Shehmaa, bode que acabara de ser morto como oferta pelo pecado, visto que a vida da carne está no sangue.
Vaikrá (Lev.) 17:11
11 כִּ֣י נֶ֣פֶשׁ הַבָּשָׂר֮ בַּדָּ֣ם הִוא֒ וַאֲנִ֞י נְתַתִּ֤יו לָכֶם֙ עַל־הַמִּזְבֵּ֔חַ לְכַפֵּ֖ר עַל־נַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם כִּֽי־הַדָּ֥ם ה֖וּא בַּנֶּ֥פֶשׁ יְכַפֵּֽר׃
11 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
O valor do sangue, ou valor da vida, do bode morto era assim transferido para o bode vivo, ou o bode para Azazel.
Assim, embora não fosse morto pelo sacerdote, este bode vivo levava sobre si um mérito expiatório de pecados ou um valor de vida.
Sim… é o bode vivo que era usado como pagamento pelos pecados!
Afinal era ele apresentado perante Shehmaa que reconhecia o ato expiatório.
Vemos algo semelhante quando um israelita que ficara curado da lepra, ou a purificação duma casa curada desta praga.
Para isso, mergulha-se uma ave viva no sangue duma ave que fora morta.
Por sua vez, a ave viva saí voando, levando consigo o pecado.
Vaikrá (Lev.) 14:1-8
וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
זֹ֤את תִּֽהְיֶה֙ תֹּורַ֣ת הַמְּצֹרָ֔ע בְּיֹ֖ום טָהֳרָתֹ֑ו וְהוּבָ֖א אֶל־הַכֹּהֵֽן׃
וְיָצָא֙ הַכֹּהֵ֔ן אֶל־מִח֖וּץ לַֽמַּחֲנֶ֑ה וְרָאָה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה נִרְפָּ֥א נֶֽגַע־הַצָּרַ֖עַת מִן־הַצָּרֽוּעַ׃
וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְלָקַ֧ח לַמִּטַּהֵ֛ר שְׁתֵּֽי־צִפֳּרִ֥ים חַיֹּ֖ות טְהֹרֹ֑ות וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תֹולַ֖עַת וְאֵזֹֽב׃
וְצִוָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְשָׁחַ֖ט אֶת־הַצִּפֹּ֣ור הָאֶחָ֑ת אֶל־כְּלִי־חֶ֖רֶשׂ עַל־מַ֥יִם חַיִּֽים׃
אֶת־הַצִּפֹּ֤ר הַֽחַיָּה֙ יִקַּ֣ח אֹתָ֔הּ וְאֶת־עֵ֥ץ הָאֶ֛רֶז וְאֶת־שְׁנִ֥י הַתֹּולַ֖עַת וְאֶת־הָאֵזֹ֑ב וְטָבַ֨ל אֹותָ֜ם וְאֵ֣ת ׀ הַצִּפֹּ֣ר הַֽחַיָּ֗ה בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֣ר הַשְּׁחֻטָ֔ה עַ֖ל הַמַּ֥יִם הַֽחַיִּֽים׃
וְהִזָּ֗ה עַ֧ל הַמִּטַּהֵ֛ר מִן־הַצָּרַ֖עַת שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְטִ֣הֲרֹ֔ו וְשִׁלַּ֛ח אֶת־הַצִּפֹּ֥ר הַֽחַיָּ֖ה עַל־פְּנֵ֥י הַשָּׂדֶֽה׃
וְכִבֶּס֩ הַמִּטַּהֵ֨ר אֶת־בְּגָדָ֜יו וְגִלַּ֣ח אֶת־כָּל־שְׂעָרֹ֗ו וְרָחַ֤ץ בַּמַּ֙יִם֙ וְטָהֵ֔ר וְאַחַ֖ר יָבֹ֣וא אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֑ה וְיָשַׁ֛ב מִח֥וּץ לְאָהֳלֹ֖ו שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃
1 Depois falou o Shehmaa a Mooshe, dizendo:
2 Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação: será levado ao sacerdote,
3 E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada,
4 Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hissopo.
5 Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas,
6 E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hissopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes.
7 E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá sete vezes; então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo.
8 E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pêlo, e se lavará com água; assim será limpo; e depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por sete dias;
Os dois bodes deviam ser imaculados, sadios e o mais parecidos possível entre si.
Antes de se lançar a sorte sobre eles, qualquer um dos dois bodes poderia ser usado como oferta a Shehmaa.
Depois de sacrificar o bode para Shehmaa, então o Sumo Sacerdote, o Cohen haGadol colocava suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessava os pecados do povo sobre este bode.
Ele então era levado embora, sendo levado ao deserto por “um homem preparado”.
Vaikrá (Lev.) 14:49-53.
וְלָקַ֛ח לְחַטֵּ֥א אֶת־הַבַּ֖יִת שְׁתֵּ֣י צִפֳּרִ֑ים וְעֵ֣ץ אֶ֔רֶז וּשְׁנִ֥י תֹולַ֖עַת וְאֵזֹֽב׃
וְשָׁחַ֖ט אֶת־הַצִּפֹּ֣ר הָאֶחָ֑ת אֶל־כְּלִי־חֶ֖רֶשׂ עַל־מַ֥יִם חַיִּֽים׃
וְלָקַ֣ח אֶת־עֵֽץ־הָ֠אֶרֶז וְאֶת־הָ֨אֵזֹ֜ב וְאֵ֣ת ׀ שְׁנִ֣י הַתֹּולַ֗עַת וְאֵת֮ הַצִּפֹּ֣ר הַֽחַיָּה֒ וְטָבַ֣ל אֹתָ֗ם בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֣ר הַשְּׁחוּטָ֔ה וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים וְהִזָּ֥ה אֶל־הַבַּ֖יִת שֶׁ֥בַע פְּעָמִֽים׃
וְחִטֵּ֣א אֶת־הַבַּ֔יִת בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֔ור וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים וּבַצִּפֹּ֣ר הַחַיָּ֗ה וּבְעֵ֥ץ הָאֶ֛רֶז וּבָאֵזֹ֖ב וּבִשְׁנִ֥י הַתֹּולָֽעַת׃
וְשִׁלַּ֞ח אֶת־הַצִּפֹּ֧ר הַֽחַיָּ֛ה אֶל־מִח֥וּץ לָעִ֖יר אֶל־פְּנֵ֣י הַשָּׂדֶ֑ה וְכִפֶּ֥ר עַל־הַבַּ֖יִת וְטָהֵֽר׃
49 Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e hissopo;
50 E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes;
51 Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa sete vezes;
52 Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim.
53 Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim fará expiação pela casa, e será limpa.
Vaikrá (Lev.) 16:20-22.
20 וְכִלָּה֙ מִכַּפֵּ֣ר אֶת־הַקֹּ֔דֶשׁ וְאֶת־אֹ֥הֶל מֹועֵ֖ד וְאֶת־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְהִקְרִ֖יב אֶת־הַשָּׂעִ֥יר הֶחָֽי׃
21 וְסָמַ֨ךְ אַהֲרֹ֜ן אֶת־שְׁתֵּ֣י [יָדֹו כ] (יָדָ֗יו ק) עַ֨ל רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִיר֮ הַחַי֒ וְהִתְוַדָּ֣ה עָלָ֗יו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־כָּל־פִּשְׁעֵיהֶ֖ם לְכָל־חַטֹּאתָ֑ם וְנָתַ֤ן אֹתָם֙ עַל־רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִ֔יר וְשִׁלַּ֛ח בְּיַד־אִ֥ישׁ עִתִּ֖י הַמִּדְבָּֽרָה׃
22 וְנָשָׂ֨א הַשָּׂעִ֥יר עָלָ֛יו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹתָ֖ם אֶל־אֶ֣רֶץ גְּזֵרָ֑ה וְשִׁלַּ֥ח אֶת־הַשָּׂעִ֖יר בַּמִּדְבָּֽר׃
20 Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo.
21 E Aharon ão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.
22 Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária; e deixará o bode no deserto.
É assim que o bode para Azazel simbolicamente levava embora os pecados do povo, do ano que passou, desaparecendo com eles no deserto.
É importante comentar que os dois bodes eram classificados como uma só oferta pelo pecado.
Vaikrá (Lev.) 16:5
וּמֵאֵ֗ת עֲדַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל יִקַּ֛ח שְׁנֵֽי־שְׂעִירֵ֥י עִזִּ֖ים לְחַטָּ֑את וְאַ֥יִל אֶחָ֖ד לְעֹלָֽה׃
5 E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto.
O primeiro bode era sacrificado.
O segundo, era o bode que recebia a confissão dos pecados do povo e que era enviado ao deserto, mostrando assim que o perdão de Shehmaa era concedido a quem tivesse se arrependido.
O texto exposto na Torá, não se trata de “tradição” mas sim de uma mitsvah, ou seja, de um mandamento!
É um bode vivo (Azazel) que leva sobre si os pecados do povo, e ele é solto no deserto, ele não é morto.
Isso é muito significativo, pois impossibilita doutrinas cristãs posteriores que tentem apontar um homem como sendo um suposto “cordeiro humano morto e sacrificado”.
Quem leva os pecados do povo é o bode solto no deserto, isso não é simbólico, isso é real e muito significativo.
Vaikrá (Lev.) 16:21.
כא וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה
21- E Aharon porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.

COMO PRATICAR ISSO ATUALMENTE.

O arrependimento sincero inspira o perdão divino.
As palavras são um atributo divino e somente o ser humano pode usar elas.
PORTANTO NINGUÉM VAI FICAR SOLTANDO BODES NO DESERTO OU SACRIFICANDO HOJE EM DIA!

Como tratamos o pecado.

O pecado é uma “transgressão a lei”, é o erro, ou “quebra de mandamento”, “quebra de mitsvah” (quebra de uma lei).
Ao errar, é importante reconhecer o erro e demonstrar o arrependimento sincero, e escolher não errar novamente, escolher NÃO ERRAR.
Quem intencionalmente escolhe novamente errar, demonstra que não teve qualquer arrependimento.
Quem ninguém confunda “remorso” com arrependimento!
ENTENDENDO O QUE É TRANSGRESSÃO Algumas palavras no hebraico servem para compreender esse assunto.
A palavra AVEIRÁ עבירה – esta palavra indica uma transgressão de um limite moral, ou uma ofensa intencional e planejada, onde o transgressor está ciente das consequências de sua transgressão, mas que ainda assim aceita a soberania de D’us.
Bamidbar(Núm) 18:22Resultado de imagem para yom kippur purim samaritan
velo-yikrevu od bene yisrael el-ohel moed laset CHET lamut:
כב ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות
22- E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado, e morram.
A palavra CHET ou “CHATÁ” חטא – esta palavra indica “errar” sem a intenção, por não ignorância, por esquecimento, distração ou engano.
Shemot(Êx) 32:33Resultado de imagem para yom kippur purim samaritan
vayomer Shehmaa el-mooshe mi asher hhata-li emhhenu misifri.
ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
33- Então disse o Shehmaa a Mooshe: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro.

A palavra Avon עוון – ela classifica a transgressão sendo uma perversidade, depravação, iniquidade.

O Pessach

Êxodo 12:14-15

מצרים
יד והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו
טו שבעת ימים מצות תאכלו–אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל–מיום הראשן עד יום השבעי

14
 E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
15 Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel.

Êxodo 12:17-20

יז ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם–חקת עולם
יח בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש–בערב
יט שבעת ימים–שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל–בגר ובאזרח הארץ
כ כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות {פ}

17 Guardai pois a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito; pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
18 No primeiro mês, aos catorze dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até vinte e um do mês à tarde.
19 Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra.
20 Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as vossas habitações comereis pães ázimos.

ATENÇÃO: SÓ EM ISRAEL O CARNEIRO PODE SER ABATIDO!

NÃO SE DEVE ABATER CARNEIROS NO BRASIL!
NÃO PARTICIPE DESSE ATO PROFANO!

Devarim (Deut.) 12:13-14

 יג השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה
יד כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך–שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך

13 Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires;
14 Mas no lugar que Shehmaa escolher numa das tuas tribos ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno.

É o verdadeiro Ano novo

Êxodo 12

א ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר
ב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

1 E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo:
2 Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano.

Hoje estamos no ano de 3655, e na festa de Pessach!

Na noite do Pessach estaremos adentrando ao novo ano bíblico, contados os  3656 anos desde a entrada do povo hebreu na terra prometida!

Será uma noite muito especial, junte sua família!

As famílias que forem próximas, unam e façam um jantar comunitário em sua comunidade local!

É chegado o Pessach!

Saiba mais em https://www.udemy.com/user/0daef586-8ed0-43e0-9580-4e39c0124018/

 

Todos os anos, a antiga Comunidade Samaritana em Israel continua a tradição bíblica do sacrifício durante o Festival de Páscoa

Peter Darg relata com detalhes gráficos de vídeo como muitas das práticas bíblicas sofreram e foram preservados através dos séculos.

Esse vídeo é como ir em uma máquina do tempo de volta para o antigo Israel.