As rezas dos 10 dias. De Yom Teruah até o Yom Kippur

תפילה בעשרת ימי הסליחות
מיום תרועה עד יום הכיפורים

Uma Oração para os Dez Dias de Perdão –  De Yom Teruah a Yom Kippur

תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב, נותנה אלהים יתברך. נברך יתה ולית כותה, נשבח יתה דו רחמן, נסגד קמיו דו רתאי, ונדחל מן שמה דו נצחיו, ונזע מן אימתה וגדלה, ונרקף מן דחלתה וחילה, ונכפת מן יכלת גבורתה, ונאמן בה ובאימנותה, ובמשה נביאה ובכתבה. ונתרחץ על יחידאותה, ונשמר שביו ומועדיו וגזראתה ופקודיו, ונשתעבד לה על עובדיו. ונודה לה על רחמיו ועל חסדיו. נרבה שמה דו רבה, ונרומם יתה דו רמה, וננציר לה דו נצוחה, ונסיד דו אחד ולית כותה, לעלם יתברך. ברוך אלהינו לעולם, וברוך שמו לעולם.

Toorah saaba laanoo Mooshe, Mooraasha qahlat Yaaqob, nooteena Eloowwem yitbaarraak. Nehbarrek yaateh ulit kaabaateh, nehshabbah yaateh doo rehmaan, nisgaad qammo doo rattaay, unehdall man shehmeh doo naasoh, unazzah man imaateh ugaadleh, unirqaaf man dehlteh weeleh, unikfaat man yaakaalaat gehboorteh, uneemaan beh ubeemaanooteh, ubaamooshe nibyeh ubaktaabeh. Unitrehs ‘al yidaaooteh’ unishmaar shabbo umoowwedo wagzeeraateh ufiqoodo, unishtaabbaad leh ‘al oobaado. unoodee leh ‘al rehmmo wal esaado. Nehrabbee shehmeh doo rabbaa, unehroomem yaateh doo raamaa, unaanser eh doo naasoowwaa, unaased doo ‘ahd ulitkaabaateh, lahlaa yitbaarraak. Baarok Eloowweenoo loolaam, ubaarok shehmoo loolaam.

A Torá que nos entregou Mooshe, é herança à congregação de Yaaqob, Bendito seja Eloowwem que a deu.
Bendito seja pois não há ninguém como Ele.
Louvem-no, Ele é misericordioso.
Prostremo-nos diante d’Ele, Ele é gracioso;
Temamos ao seu Nome, Ele é forte, temido por Sua Grandeza;
Ele é tremendo por Seus feitos e seu Poder;
E encerra seu poder com heroísmo / Cremos n’Ele com fé, e em Seu profeta Mooshe e seu livro.
Confiamos em Sua Unidade e guardamos os seus sábados Seus Festivais, Seus Comandos e Suas Leis Bendizemos a Ele por Suas obras e agradeceremos por Sua misericórdia e bondade.
Bendito seja Seu Nome, por que Ele é bom. Dai honra a sua força.
Ele é maior que todos; Sejamos devotados a Ele;
Ele é o Vencedor e testemunhamos que Ele é Um e que não há ninguém como Ele, Bendito sejas para sempre.
Bendito sejas nosso Eloowwem para sempre e Bendito seja Seu Nome para sempre.

אין כאל ישרון, יתהלל אלהים אין אלה אלא אחד, אין אלה אלא אחד, לית אלה אלא אחד. יהוה אלהינו יהוה אחד, לית אלה אלא אחד. אלהי השמים והארץ הים וכל אשר בם.

Inn kaael yaashaaron, yehtaallaal Eloowwem inn Ehla illaa ‘ahd, inn ehla illaa ‘ahd’ lit ehla illaa ‘ahd, Shehmaa Eloowweenoo Shehmaa ‘ahd, lit ehla illaa ‘ahd/ Eloowwee ashshaamem waares ayyaam ukal eshaar bimma.

Não há nada como o El de Yishraael.
Seja louvado Eloowwem, não há outro senão o único.
Não há outro senão o único.
Não há outro senão o único.
Shehmaa nosso Eloowwem, Shehmaa o único.
Eloowwem do céu, a terra, o mar e de tudo que há neles.

[יהוה אל רחום וחנון: ארך אפים ורב חסד ואמת [10 פעמים

Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.
Shehmaa il rehom waanon, aarek abbem uraab esed waamet.

Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.
Shehmaa, Misericordioso e Piedoso, tardio em irar-se e Grande em Bondade e Verdade.

נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחטאה, ונקה לו ינקה, פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רביעים.

Naasaar esed laalaafem, naasha oon ufehsha wetaah, unaaqah loo yehnaqqee, fooqed oon aabot ‘al baanem wahl baanee baanem, ‘al shehleeshaaehm wal rehbiyyaaehm.

Mantem sua bondade amorosa por mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ao inocente Ele o perdoará. Punirá a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos na terceira e quarta geração.

יהוה ימלך עולם ועד.

Shehmaa yimlaak oolaam wad

Shehmaa reinará e o mundo será testemunha.

כי מי גוי גדול, אשר לו אלהים קרובים אליו, כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו, ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר נתן לנו ,יהוה להינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב, על יד אדונן משה הנביא הצדיק התמים הטהור הנאמן. אין נביא כמהו.

kee me goowwee gaadol eshaar loo Eloowwem qaroobem ilo, kaaShehmaa Eloowweenoo afkal qaaraannoo ilo, umee goowwee gaadol eshaar loo aqqem umasfaatem saadeeqem kaakaal attoorah azzehot eshar naataan laanoo Shehmaa Eloowweenoo weloowwee aabooteenoo, Eloowee Abraahm weloowwee Yehsaaq weloowwee Yaaqob, ‘al yed aadoonaan Mooshe annehbee assaadeq attaamem attaa’or annaamen, Inn nehbee kaameh’oo.

Por que qual grande nação tem o Eloowwem tão perto de si, como é Shehmaa, o nosso Eloowwem que sempre invocamos, e que grande nação tem os estatutos e julgamentos tão justos quanto toda a Torá que Ele nos deu. Shehmaa nosso Eloowwem e Eloowwem de nossos antepassados, Eloowwem de Abraahm e Eloowwem de Yehsaahq e Eloowwem de Yaahqob, pela mão de nosso mestre Mooshe, o Profeta, o Justo, o Integro, o Puro e Leal, não há outro Profeta como ele.

תורה תמימה, ברוך יהוה נותנה. יתגלג נביאה רבה, דקבלה ממעון קדשה. יתברך אלה ולית כותה, רבותה לה, וברוך אלהינו לעולם, וברוך שמו לעולם.

Toorah Taamima, baartok Shehmaa Nooteena, yitgaallaag nibya rabbaa adqabbelah mimmoon qaadesha. Yitbarrak ela ulit kaabaateh, rehbootaa leh, ubaarok Elooweenoo loolaam Ubaarok Shehmoo loolaam.

Torá completa, abençoada, nos entregou. Bendito seja e louvado o grande profeta que o recebeu de sua santa habitação. Bendito seja o  El e não há como Ele, a glória é para Ele, Bendito seja para sempre o nosso Eloowwem, Bendito seja o Seu Nome para sempre.

[אהיה אשר אהיה בי אדני [3 פעמים

Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee bee Aadaanee.

Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.

Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.
Ehyyee Eshar Ehyyee oh Aadaanee.

Selah looneenoo ulehttaaooteenoo alfehshaeenoo ulaashaameenoo, ugaael ootaanoo miyyed ooyyaabeenoo wamshannaeenoo, waassel ootaanoo mirraooteenoo umirraot ‘ahmmem eshaar saabeebooteenoo, wamlee ootaanoo lishmaar ulahshshot zeh aqqek umehsaabootek umashfaatek udeenek utoorootek uraamaashek usiiaamek.

Perdoe nossas iniquidades e nossos pecados, nossas transgressões e nossas culpas, e nos resgate da mão de nossos inimigos e dos que nos odeiam, e salva-nos de nossas más ações e das más ações das nações que nos rodeiam.
Bendito nos autorize a guardar e praticar os seus mandamentos e estatutos e suas leis e testemunhos e seus livros e seus dias e jejuns.

והרגרזים בית אלה כל ימי חיינו.

Waargaareezem bit El kal yaamee ‘ayyeenoo.

E o Monte Gerizim, a Casa do El, por toda nossa vida.

והרחיב לנו מן הצרעה אשר אנחנו בה.

Waareeb Laanoo man assaaraah eshaar aanaanoo bah

E nos livre do problema em que estamos.

[מרי הרחיב לנו מן הצרעה אשר אנחנו בה [שמונה פעמים

Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.
Maaree aareeb laanoo man assaaraah eshaar aanaannoo bah.

Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.
Todo-poderoso faz-nos sair do problema em que estamos.

מרי הרחיב לנו מכל צרה.

Maaree aareeb laanoo mikkal saaraah.

Todo-poderoso faça-nos sair de todo problema.
E nos cure no poder de sua graça pelo que Mooshe fez, seu leal servo.
Todo-poderoso nos faz de qualquer problema.

[ורחם עלינן ברחמיך [שלוש פעמים

ura’em ‘aleenan abrehmmek.
ura’em ‘aleenan abrehmmek.
ura’em ‘aleenan abrehmmek.

Misericordioso, tenha piedade!
Misericordioso, tenha piedade!
Misericordioso, tenha piedade!

ורפא אתנו ברב גדל חסדך, בעמל משה נאמנך נאמנך ועבדך.

Urefah ootaanoo abraab gaadaal isdaak, bahmaal Mooshe
naamehnaak wahbdaak.

E nos cure no Poder de sua Graça pelo que Mooshe fez, seu servo leal.

Benyamim Tsedaka
Tradução livre: Ariel Haddad Ben Abraahm

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.